COMPANIE
Sitemap
COMPANIE

Autorizarea lucrarilor de constructii.

Autorizarea lucrarilor de desfiintare.

Proiectul de organizare a executiei.

Termeni si definitii.

oferta

CereredeOferta

ACORD UNIC

Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea si emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, intocmit in baza concluziilor si propunerilor rezultate ca urmare a examinarii si aprobarii documentatiilor tehnice depuse in vederea autorizarii, insumand conditiile si recomandarile formulate prin:

a) avizele si acordurile pentru utilitati urbane privind racordarea obiectivului si a organizarii executiei lucrarilor la retelele de utilitati urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban);

b) avizele si acordurile specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.

Acordul unic se elaboreaza de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administratiei publice locale, in conditiile prevederilor art. 5 alin. (1) din legea 50/1991.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE / DESFINTARE

Actul de autoritate al administratiei publice locale - consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii. Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare este reglementata prin legea 50/1991 si prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

ANEXE GOSPODARESTI

Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea in vecinatatea locuintei, alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta. In categoria anexelor gospodaresti, de regula in mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite si altele asemenea. In mod similar, sunt asimilabile notiunii de anexe gospodaresti si garajele, serele, piscinele si altele asemenea.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

ANEXE GOSPODARESTI ALE EXPLOATATORILOR AGRICOLI

Constructiile situate in zone izolate in extravilan si indepartate de localitatea de resedinta a lucratorilor agricoli, menite sa adaposteasca masini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum si spatii pentru cazare temporara pe timpul campaniilor agricole.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

AVIZARE / APROBARE

Avizare - procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii - extras din proiectul tehnic pe baza caruia se vor executa lucrarile. Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.

Aprobare - optiunea forului deliberativ al autoritatii competente de insusire a propunerilor din documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea realizarii programelor de dezvoltare teritoriala si urbanistica, precum si al autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii.

[sus...]                                                                       (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

CLADIRI CU IMPORTANTA REDUSA

Constructii cu functii obisnuite, cu un grad de risc scazut, care afecteaza un numar redus de oameni:

a) cladiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6apartamente, inclusiv anexele gospodaresti ale acestora;

b) cladiri pentru invatamant cu cel mult 4 unitati functionale;

c) dispensare comunale fara stationar;

d) sedii administrative in mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii postale si altele asemenea;

e) cladiri pentru comert si alimentatie publica, cu o suprafata de pana la 200 m2 si cu deschideri pana la 6 m;

f) hale si ateliere pentru activitati mestesugaresti care nu genereaza vibratii, cu o suprafata de pana la 200 m2 si deschideri pana la 6 m;

g) dependinte si anexe gospodaresti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri si altele asemenea;

h) constructii cu caracter provizoriu.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

CONSTRUCTII CU CARACTER PROVIZORIU

Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire. De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. In sensul prezentei legi realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza in aceleasi conditii in care se autorizeaza constructiile definitive.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

CONSTRUCTII SPECIALE

Constructiile cu caracter militar care se autorizeaza in conditiile prevazute de Legea 50/1991 la art. 43

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE URBANISM

Ansamblurile de documente scrise si desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata. Structura documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cuprinde:

a) planurile de amenajare a teritoriului;

b) planurile urbanistice;

c) regulamentele locale de urbanism.

Definirea si continutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac prin legea amenajarii teritoriului si urbanismului.

[sus...]                                                                       (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

DREPTUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

Dreptul real sau, dupa caz, dreptul de creanta privind imobilul, care confera titularului dreptul de a obtine, potrivit legii, din partea autoritatii competente, autorizatia de construire sau de desfiintare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atesta dreptul de proprietate (precum contractul de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificatul de mostenitor, actul administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizatiei de construire in baza unui contract de inchiriere se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu si cu acordul expres al proprietarului de drept.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

FIRMA

Elementul constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei institutii publice, societati comerciale, fundatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoana fizica sau juridica isi exercita activitatea intr-o cladire sau intr-o incinta.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR

Totalitatea conductelor si echipamentelor care asigura utilitatile necesare functionarii constructiilor, situate in interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent daca acestea sunt sau nu incorporate in constructie. Instalatiile aferente constructiilor se autorizeaza impreuna cu acestea sau, dupa caz, separat.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

INTRAVILANUL LOCALITATII

Teritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul urbanistic general (PUG) si cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fara constructii, organizate si delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate in circuitul agricol sau avand o alta destinatie, inauntrul caruia este permisa realizarea de constructii, in conditiile legii.

Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul urbanistic general (PUG) al localitatii.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

EXTRAVILANUL LOCALITATATI

Teritoriul cuprins intre limita intravilanului si limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza (municipiu, oras, comuna), inauntrul caruia autorizarea executarii lucrarilor de constructii este restrictionata, in conditiile prezentei legi.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

IMPREJURIMI

Constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra carora exista forme de proprietate, executate pentru protectie impotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale (beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv sarma ghimpata intinsa pe bulumaci) ori prin plantii specifice.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

LUCARI DE CONSTRUCTII

Operatiunile specifice prin care:

- se realizeaza constructii de orice fel;

- civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.;

- se desfiinteaza astfel de constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

LUCRARI DE MODIFICARE

Lucrari de interventii asupra elementelor constructive, structurale si/sau nestructurale, avand ca efect modificarea (totala sau in parte) a acestora, privind:

- modificarea planimetriei interioare sau exterioare;

- modificarea volumetriei. In toate cazurile este necesara emiterea unei autorizatii de construire, cu respectarea prevederilor legale privind calitatea in constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

LUCRARI SPECIFICE LA CAILE DE COMUNICATIE CARE NU NECESITA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Lucrarile de intretinere care nu necesita proiect si deviz general, constand dintr-un complex de lucrari care se executa in mod permanent, in vederea mentinerii constructiilor-instalatiilor in conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii continue, confortabile si in deplina siguranta a circulatiei, la nivelul traficului maxim.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

MOBILIER URBAN

Elementele functionale si/sau decorative amplasate in spatiile publice care, prin alcatuire, aspect, amplasare, confera personalitate aparte zonei sau localitatii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate constructiilor daca amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol (fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice), necesitand emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

PARCELARE

Operatiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietati funciare distincte, destinate construirii, in scopul atribuirii, concesionarii sau vanzarii loturilor rezultate.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

PROIECT TEHNIC

Documentatia (piese scrise si desenate) care cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii si pe baza careia se executa lucrarile autorizate.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, necesar emiterii autorizatiei de construire, este extras din proiectul tehnic (P.Th.) si se elaboreaza in conditiile prevederilor prezentei legi si in conformitate cu continutul - cadru cuprins in  Legea 50/1991, anexa nr. 1.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie.

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instalatii se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra constructiilor existente, conform legii.

Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza in doua etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

- receptia la terminarea lucrarilor;  

- receptia finala.

[sus...]                                                                       (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

SCHIMBARE DE DESTINATIE

In intelesul prevederilor din legea 50/1991, art. 3, este necesara emiterea unei autorizatii de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, numai in situatia in care pentru realizarea schimbarii de destinatie a spatiilor sunt necesare lucrari de constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.

[sus...]                                                                      (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

ZONE PROTEJATE

Teritoriile delimitate geografic, in cuprinsul carora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita. In raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:

a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea si punerea in valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita;

b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita.

[sus...]                                                                       (Sursa: Legea 50/1991 republicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 05 Ianuarie 2009)

DIRIGINTE DE SANTIER

Dirigintele de santier este persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si cu executia corecta a lucrarilor in constructie.

Dirigintele de santier (Inspectorul de santier) este reprezentantul investitorului sau beneficiarului, atributiile sale nu sunt limitate, putind participa in calitate de reprezentant al inventitorului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea constructiilor, potrivit reglementarilor in vigoare si in baza contractelelor stabilite cu agentii economici.

Atributiile dirigintelui de santier sunt:

- verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii,respectiv: existenta documentelor de atestare a calitatii,corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;

- interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);

- verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;

- verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului;

- preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina ;

- participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

- predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;

- studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor;

- verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

- verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul in Constructii;

- verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;

- verificarea existentei si respectarea "Planului calitatii" si a procedurilor / instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

- urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;

- verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

- interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in vigoare;

- participarea la verificarea in faze determinante;

- efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese - verbale in faze determinante, procese - verbale de lucrari ce devin ascunse, etc.)

- interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;

- asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;

- urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

- transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

- dispunerea opririi executiei, demolarii sau dupa caz, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;

- verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

- urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;

- preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglemetarile legale;

- urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;

- asigurarea secretariatului, receptiei si intocmirea actelor de receptie;

- urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie, la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie;

- predarea catre investitor / utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

[sus...]   

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII (I.S.C)

Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. este organismul tehnic specializat desemnat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii.

ISC are următoarele atribuţii:

- exercită controlul statului privind respectarea prevederilor actelor normative referitoare la disciplina în urbanism şi în amenajarea teritoriului;

-  verifică la organele de specialitate ale administraţiei publice locale legalitatea emiterii autorizaţiilor de construire, conform reglementărilor în vigoare;

-  exercită controlul statului privind respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul calităţii în construcţii, în toate componentele sistemului calităţii în construcţii şi în toate etapele: concepţie, proiectare, execuţie, urmărirea comportării în exploatare, postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau de sursa de investiţii;

- constată contravenţiile în domeniul construcţiilor şi aplică sancţiunile şi amenzile prevăzute de lege;

- dispune, în limita competenţelor legale, oprirea lucrărilor realizate necorespunzător sau cu încălcarea reglementărilor în vigoare;

- sesizează organele abilitate să ia măsurile prevăzute de lege privind construcţiile realizate nelegal;

- emite acorduri de modificări la construcţiile existente;

- emite acorduri pentru construcţiile noi, atunci când prin certificatul de urbanism se stabileşte astfel;

- autorizează laboratoarele de încercări în construcţii;

- autorizează personalul de specialitate în construcţii pentru: dirigenţie de şantier, controlul calităţii, urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, şefi laboratoare şi şefi profil laboratoare, încercări nedistructive pe betoane şi metale, auditori laboratoare;

- verifică modul în care agrementele tehnice corespund standardelor şi reglementărilor tehnice româneşti referitoare la caracteristicile, domeniul şi condiţiile de utilizare ale produsului supus agrementării, astfel încât să fie asigurate cerinţele de calitate în construcţii;

- solicită modificarea sau retragerea agrementelor tehnice, după caz;

- avizează execuţia de construcţii situate în vecinătatea drumurilor naţionale;

- avizează amplasarea balastierelor şi carierelor, din punct de vedere al protejării construcţiilor amplasate în vecinătatea acestora;

- verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind funcţionarea staţiilor de betoane, balastierelor, carierelor, staţiilor de mixturi asfaltice, depozitelor de materiale de construcţii, poligoanelor de prefabricate şi atelierelor de producţie;

- verifică dacă balastierele din vecinătatea drumurilor şi podurilor provoacă sau pot provoca în timpul exploatării afectarea rezistenţei şi stabilităţii lucrărilor de construcţii şi propune dispunerea de măsuri în consecinţă;

- verifică modul în care reglementările tehnice în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului răspund cerinţelor de calitate în construcţii, respectiv: rezistenţă şi stabilitate, siguranţă în exploatare, siguranţă la foc, igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie, protecţia împotriva zgomotului, şi propune modificarea acestora atunci când este cazul;

- solicită modificarea conţinutului reglementărilor tehnice, după caz;

- dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor efectuarea de expertize tehnice la lucrările de construcţii realizate din fonduri bugetare, precum şi la construcţiile publice, la blocurile de locuinţe, indiferent de forma de proprietate, în cazul producerii unor accidente tehnice sau dezastre, precum şi în toate cazurile în care inspecţia ajunge la această concluzie în urma unui control;

- propune primăriilor, acolo unde expertiza cere, încetarea exploatării construcţiilor şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a acelor construcţii;

- dispune administratorilor şi utilizatorilor de construcţii publice, acolo unde expertiza o cere, încetarea exploatării acelor construcţii;

- participă la toate fazele determinante ale construcţiilor, stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum şi la cele prevăzute de proiectant pe care le acceptă; verifică dacă sunt îndeplinite de către factorii implicaţi condiţiile tehnice din proiectele şi reglementările tehnice aplicabile şi autorizează continuarea execuţiei lucrărilor de construcţii numai în cazurile îndeplinirii acestora;

- propune ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei retragerea atestatului de responsabil tehnic cu execuţia, verificator de proiecte, expert tehnic, în cazul constatării unor abateri repetate privind îndeplinirea atribuţiilor specifice şi/sau prestaţii necorespunzătoare de către aceştia;

- verifică la proprietarii şi utilizatorii de construcţii aplicarea prevederilor legii şi a reglementărilor în vigoare referitoare la recepţie, la întocmirea, păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiei şi la modul în care aceştia efectuează urmărirea curentă a construcţiilor;

- verifică respectarea de către beneficiari, proprietari sau utilizatori a urmăririi speciale în exploatare pentru construcţiile pentru care aceasta a fost stabilită prin norme şi proiecte;

- verifică la agenţii economici cu activitate în construcţii, precum şi la furnizori respectarea prevederilor legale referitoare la controlul şi atestarea calităţii materialelor, produselor, elementelor de construcţii; constată abaterile şi aplică sancţiunile legale;

- verifică modul de îndeplinire a responsabilităţilor de control al calităţii de către persoanele şi organizaţiile cu atribuţii în acest sens; constată abateri de la prevederile reglementate şi aplică sancţiuni;

- elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, norme interne, proceduri, instrucţiuni şi stabileşte mijloace şi metode pentru desfăşurarea activităţii proprii; asigură dotarea cu aparatură şi tehnică de control;

- efectuează periodic şi ori de câte ori este necesar analize şi elaborează sinteze şi rapoarte în domeniul specific de activitate, cu propuneri de măsuri preventive şi de îmbunătăţire privind disciplina în urbanism, amenajarea teritoriului şi calitatea lucrărilor de construcţii; rapoartele sunt prezentate periodic ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.

[sus...]                                                                       (Sursa: ORDIN nr.1.398 din 27 septembrie 2001 si Ordonanta 63/2001)

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA (R.T.E.)

Responsabilul tehnic cu executia - R.T.E. -cu executia are rolul de a supraveghea procesele implicate de constructia unui obiectiv.

Responsabilul tehnic cu executia reprezinta autoritatea statului, obtinuta prin sustinerea unor examene in vederea atestarii. Existenta unui responsabil tehnic cu executia certifica atingerea unui nivel de calitate in realizarea unor categorii de lucrari, disponibilitatea personalului calificat corespunzator pentru lucrarile in cauza si/sau confirma implementarea unui sistem (propriu sau international) de asigurare a calitatii, toate acestea menite sa dea garantia respectarii cerintelor stabilite de lege.

Conform reglementarilor legale in vigoare, un RTE are o serie de obligatii stricte:

  - sa admita executia lucrarilor de constructii numai in baza proiectelor si detaliilor de executie verificate de specialistii verificatori de proiecte atestati;

 -  sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, proiectele de organizare a executiei lucrarii, precum si programele de realizare a constructiilor;

 -  sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;

 -  sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare la verificarea respectarii legii;

 -  sa participe la autorizarea continuarii lucrarilor ajunse in faza determinanta, alaturi de ceilalti factori implicati.

 -  sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile lucrarilor numai dupa remedierea acestora.

O companie de constructii are interesul sa angajeze un RTE - isi asigura astfel o umbrela impotriva oricaror surse de neintelegeri  din partea organelor de control (RTE isi asuma responsabilitatea, avizand documentele de executie) sau din partea beneficiarilor (RTE asigura respectarea legii si a calitatii lucrarii).

[sus...]   

TEMA DE PROIECTARE

Tema de proiectare reprezinta ansamblu de cerinţe tehnice, economice şiadministrative, care vor trebui respectate în proiectarea şi execuţia viitoarelor investiţii în construcţii.

[sus...]  

CERTIFICAT DE URBANISM

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile publice locale, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz avizate şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamnetului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Termenul de emitere a certificatului de urbanism este de 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Termenul de valabilitate se stabileşte de către autoritatea emitentă între 6-24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilităţii C.U. se poate face la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării pentru o perioadă de cel mult 12 luni şi doar o singură dată.

Solicitantul poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască informaţii cu privire la imobil-teren sau construcţii. Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlul asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare.

[sus...]  

RIDICAREA TOPOGRAFICA

Ridicarea topografica planimetrica a unei suprafete terestre este ansamblul operatiilor prin care se adauga toate datele necesare elaborarii planului topografic, la scara a zonei masurate.

Principalele elemente de ridicare care sunt prezentate in acest capitol sunt marimile topografice (unghiuri, distante, diferente de nivel) cu ajutorul carora se transpune pe planul topografic un anumit obiectiv comun sau special.

[sus...]  

STUDIUL GEOTEHNIC

Studiul geotehnic reprezinta o analiza complexa a conditiilor indeplinite de teren si a capacitatii acestuia de a sustine in conditii de siguranta un obiectiv. In cadrul aceluiasi studiu se fac calcule cu privire la greutatea pe care o suporta terenul si se prezinta solutii de amenajarea a acestuia atat pe locul amplasarii obiectivului cat si in vecinatati.

[sus...]  

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

Proiect Urbanistic de Detaliu - PUD - contine normele pe care trebuie sa le respecte o constructie intr-o anumita zona - inaltimea maxima, procentul din teren ocupat de constructie, relatiile cu celelalte cladiri din zona, destinatie (locuinte, birouri, comert, industrie, etc).

PUD-ul este documentul consultat de comisia de la primarie in cazul unei cereri de Certificat de Urbanism sau Autorizatie de Construire.

O data realizat si aprobat un PUD, acesta devine parte a normelor primariei, cu aplicare asupra tuturor cererilor ulterioare de autorizatii in zona reglementata.

PUD-ul este necesar in urmatoarele situatii:

- daca amplasamentul in cauza nu intra in zona de cuprindere a unui PUD deja aprobat;

- daca regulamentul de urbanism si regulile generale stabilite de PUZ nu sunt suficiente pentru a defini conditiile de construire;

- daca se intentioneaza modificarea prevederilor unui PUD existent si aprobat.

[sus...]

PROIECT URBANISTIC ZONAL

Proiectul Urbanistic Zonal - PUZ - detaliaza norme stabilite prin Planul Urbanistic General, pentru o anumita zona a orasului, sau defineste norme urbanistice pentru integrarea in intravilan a unor suprafete mari aflate in extravilan.

In oricare mare oras, zonele cu potential imobiliar sunt "acoperite" de PUZ-uri.

PUZ (Proiectul Urbanistic Zonal) este un proiect complex, care necesita studii diverse, avize si echipe de specialisti si poate fi realizat doar de catre un arhitect atestat RUR (Registrul Urbanistilor din Romania).

PUZ (Proiectul Urbanistic Zonal) este necesar in urmatoarele situatii:

- cand terenul este extravilan si trebuie introdus in intravilan;

- daca nu exista un PUZ (Proiectul Urbanistic Zonal) efectuat si avizat anterior, iar nivelul de sistematizare existent al zonei impune efectuarea acestui studiu;

- daca din motive intemeiate se intentioneaza modificarea prevederilor unui PUZ (Proiectul Urbanistic Zonal) existent si aprobat.

[sus...]

ALINIAMENT

Aliniamentul reprezinta linia de demarcatie între domeniul public si proprietatea privata. Se utilizeaza în reglementari si aliniamentul “de fund” care stabileste linia pâna la care pot fi dispuse cladirile spre interiorul terenului, în scopul de a se proteja o mai buna posibilitate de utilizare a interiorului insulei.

[sus...]

ANEXE ALE LOCUINTELOR

Anexele sunt cladiri de mici dimensiuni realizate pe o parcela independent de cladirea principala, destinate pentru gararea a 1-2 masini sau pentru agrement (umbrare, pergole acoperite, sere); suprafata acestora nu se ia în considerare în calculul indicilor urbanistici POT si CUT; nu sunt admise în Capitala anexele de tip rural pentru adapostirea animalelor si produselor agricole pentru subzistenta sau comercializare.

[sus...]

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT-ul reprezinta raportul dintre suprafata construita desfasurata si suprafata parcelei. În calculul suprafetei construite desfasurate nu sunt incluse suprafata garajelor si a spatiilor tehnice amplasate în subteran, suprafetele balcoanelor si teraselor deschise precum nici cea a podurilor neutilizabile. În cazul mansardelor se considera conventional o suprafata egala cu 60% din suprafata nivelului curent.

[sus...]

INALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR

Inaltimea maxima a cladirilor exprima, în metri si numar de niveluri conventionale, înaltimea maxima admisa în planul fatadei, masurata între teren (în situatia anterioara lucrarilor de terasament) si cornise sau limita superioara a parapetului terasei.

[sus...]

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT-ul reprezinta raportul dintre proiectia la sol a constructiei ridicata deasupra cotei terenului natural si suprafata parcelei. În calculul proiectiei nu vor fi incluse iesindurile în consola în afara planului fatadei a balcoanelor închise sau deschise si nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca stresini, copertine etc. Curtile de aerisire cu suprafata pâna la 2,0 mp. inclusiv, intra în suprafata construita.

Pentru parcelele a caror capacitate de ocupare si utilizare a terenului a fost epuizata (prin utilizarea la maxim a POT) restul terenului ramâne neconstruibil chiar si în situatia înstrainarii acestuia sau a divizarii parcelelor.

[sus...]

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

Cartea  tehnica  a  constructiei  reuneste  ansamblul  documentelor  tehnice  referitoare  la  proiectarea,  executia,  receptia,  exploatarea  si  urmarirea  comportarii  in  timp  a  constructiei  si  instalatiilor  aferente  acesteia   si trebuie  sa  cuprinda  toate  datele  si  informatiile  necesare  pentru  identificarea  si  evaluarea  starii  tehnice  a  evolutiei  ei  in  timp.

[sus...]

ACORD UNIC

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE / DESFINTARE

ANEXE GOSPODARESTI

ANEXE GOSPODARESTI ALE EXPLOATATORILOR AGRICOLI

AVIZARE / APROBARE

CLADIRI CU IMPORTANTA REDUSA

CONSTRUCTII CU CARACTER PROVIZORIU

CONSTRUCTII SPECIALE

DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE URBANISM

DREPTUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

FIRMA

INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR

INTRAVILANUL LOCALITATII

EXTRAVILANUL LOCALITATATI

IMPREJURIMI

LUCARI DE CONSTRUCTII

LUCRARI DE MODIFICARE

LUCRARI SPECIFICE LA CAILE DE COMUNICATIE CARE NU NECESITA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

MOBILIER URBAN

PARCELARE

PROIECT TEHNIC

PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

RECEPTIA LUCRARILOR

SCHIMBARE DE DESTINATIE

ZONE PROTEJATE

DIRIGINTE DE SANTIER

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII (I.S.C.)

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA (R.T.E.)

TEMA DE PROIECTARE

CERTIFICAT DE URBANISM

RIDICAREA TOPOGRAFICA

STUDIUL GEOTEHNIC

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

PROIECT URBANISTIC ZONAL

ALINIAMENT

ANEXE ALE LOCUINTELOR

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

INALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

CARTEA TEHNICA A CONTRUCTIEI